Orientacyjny schemat podłączenia ogrodzenia elektrycznego

Ogrodzenie elektryczne - schemat podłączenia

 

• 1 Elektryzator

• 2 Kabel wysokiego napięcia

• 3 Niekorodujący pręt uziemiający

• 4 Ogranicznik

• 5 Kabel ziemny wysokiego napięcia

• 6 Solidny słupek

• 7 Wyłącznik

• 8 Izolatory narożne

• 9 Przewód przyłączeniowy

• 10 Przewód połączeniowy

• 11 Kabel, taśma

• 12 Uchwyt drutu ogrodzenia

• 13 Izolator końcowy

• 14 Transparent ostrzegawczy

• 15 Izolator przelotowy

• 16 Przenośny słupek - tyczka

• 17 Złączka na drut, taśmę

• 18 Sprężyna

 

Zyskałeś cenny sprzęt, który spełnia wymogi przepisów bezpieczeństwa i dyrektyw Unii Europejskiej (CE). Urządzenie to znacznie zwiększy bezpieczeństwo Twojego pastwiska. Lokalne warunki i okoliczności mogą naruszyć funkcje ogrodzenia elektrycznego i dlatego nie można zagwarantować absolutnie doskonałego zabezpieczenia pastwiska. Sprzedawca nie gwarantuje absolutnej odporności na rozerwanie ogrodzeń, ogrodzenia elektryczne jedynie zwiększają poziom zabezpieczeń. 

Zwróć dokładną uwagę na instrukcję obsługi i instalacji danego rodzaju zasilania, który otrzymasz wraz z zakupionym towarem.

 

Wskazówki bezpieczeństwa:

Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa eksploatacji po udanej instalacji. 

Ogrodzenia elektryczne powinny być instalowane i eksploatowane tak, aby nie stanowiły zagrożenia porażenia prądem elektrycznym człowieka, zwierząt ani swoim dzialaniem nie zakłócały środowiska.

Urządzenia tego nie powinny używać osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej oraz te, ktore nie mają dostatecznego doświadczenia i wiedzy, dopóki nie są pod nadzorem przeszkolonych osób, które są odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być pod nadzworem i nie powinny bawić się z urządzeniem lub w jego bliskości.

Ogrodzenia elektryczne, w których zwierzę lub człowiek może utknąć nie mogą być obsługiwane.

Jedno ogrodzenie elektryczne nie może być podłączane do dwóch (i więcej) różnych elektryzatorów nawet wtedy, gdy stanowią niezależne źródła zasilania tego samego sprzętu.

Podczas pracy dwóch (albo kilku) różnych ogrodzeń elektrycznych i w przypadku zasilania róznymi urządzeniami minimalna odległość między ogrodzeniami wynosi 2,5 m. Gdy jest potrzeba przestrzeń tą zamknąć, należy użyć nieprzewodzącego materiału elektrycznego. 

Do ogrodzeń elektrycznych nie należy stosować drutu kolczastego ani innych drutów z ostrymi krawędziami.

Wszystkie odcinki ogrodzenia elektrycznego instalowane wzdłuż drogi publicznej albo polnej drogi muszą być oznaczone tabliczkami ostrzegawczymi przymocowanymi do słupków albo w miejscach widocznych z każdego miejsca drogi. Tablice ostrzegawcze muszą być umieszczone z dwóch stron, muszą być żółte i zawierać napis "Uwaga  - ogrodzenie pod napięciem". Zalecane wymiary: 200 mm x 100 mm.

Między tyczkami uziemiającymi i jakimikolwiek innymi systemami uziemiającymi, np. ochronnym uziemieniem systemu zasilania albo uziemieniem detektora włamań, musi być zachowana odległość minimum 10 m. 

Z wyjątkiem zasilania urządzeń małych mocy, tyczka uziemiająca musi być osadzona w ziemi na głębokości minimum 1 m. Unikniesz przy tym uszczkodzeń kabli i rur. 

Przewody przyłączeniowe, które pracują przy napięciu wyższym jak 1kV i są trzymane w budynkach muszą być skutecznie izolowane od uziemionych części budynku. Osiągnąć to można przez utrzymanie odpowiedniej odległości między przewodem przyłączeniowym a szkieletem budowy albo używając izolowanych przewodów wysokiego napięcia.

Przewody przyłączeniowe, które umieszczone są w ziemi, muszą być chronione za pomocą rur izolacyjnych albo izolowanych przewodów wysokiego napięcia. Istotne jest, aby uniknąć uszkodzenia przewodów przyłączeniowych przez kopyta zwierząt albo koła traktora, które mogą się zagłębiać w ziemi. 

Przewody przyłączeniowe nie mogą być umieszczone w rurze ochronnej z przewodami zasilającymi i innym zasilaniem elektrycznym.

Przewody przyłączeniowe oraz belki ogrodzeń elektrycznych nie mogą przebiegać równolegle z liniami wysokiego napięcia albo linii telefonicznej.

Jeśli to możliwe, należy unikać krzyżowania się z liniami wysokiego napięcia. Jeśli nie jest to możliwe, przewody powinny przebiegać pod liniami wysokiego napięcia w jak największym stopniu prostopadle.

Jesli przewody przyłączeniowe i przewody połączeniowe ogrodzeń elektrycznych idą w pobliżu linii wysokiego napięcia, bezpośrednia odległość nie może być mniejsza niż wartości zamieszczone w poniższej tabelce. 

 

Napięcie linii wysokiego napięcia V odległość przewodu:

≤ 1.000 V 3 metry

> 1.000 ≤ 33.000 V 4 metry

> 33.000 V 8 metrów
 

Jeśli instalacja przewodów przyłączeniowych i połączeniowych ogrodzeń elektrycznych znajduje się w pobliżu linii wysokiego napięcia, ich wysokość nad ziemią nie powinna przekraczać 3 m.

Ta wysokość obowiązuje dla każdego przewodu zewnętrznego linii wysokiego napięcia na odległość:

• - 2 m dla linii wysokiego napięcia o napięciu znamionowym do 1.000 V

• - 15 m dla linii wysokiego napięcia o napięciu znamionowym wyższym jak 1.000 V

Gdy przewody przyłączeniowe i połączeniowe biegną w pobliżu linii telefonicznej albo kabla telefonicznego, odległość od linii lub kabla powinna wynosić conajmniej 2 m.

Ogrodzenia elektryczne przeznaczone do straszenia ptaków, do ogrodzenia zwierząt domowych albo do trenowania zwierząt (trener krów), mogą być zasilane wyłącznie urządzeniami o niskiej mocy, która zapewni bezpieczny ale dostateczny efekt. 

W przypadku płotów elektrycznych używanych jako zabezpieczenie wstępu ptactwa do budynków nie powinien być uziemiony żaden z przewodów ogrodzenia elektrycznego. Uziemienie robi się drutem na izolatorach. Tabliczka ostrzegawcza musi być umieszczona na wszystkich miejscach, gdzie ludzie mogą dostać się do przewodów.

Miejsca, w których ogrodzenie elektryczne przecina drogę publiczną, muszą być wyposażone w bramki. Na każdej bramce w pobliżu przewodów pod napięciem, musi być zamontowana żółta tabliczka ostrzegawcza (zobacz wyżej).

Ogrodzenia elektryczne powinny być eksploatowane zgodnie z instrukcją.

Jeśli ogrodzenie instalowane jest wewnątrz budynku, nie może być pod żadnym pozorem instalowane w pomieszczeniach z wysokim ryzykiem pożaru (stodola, stajnia, chlew). Ponadto, nie mogą znajdować się w pobliżu ogrodzenia i przewodów łatwo palne materiały.

Aby zabezpieczyć ogrodzenie elektryczne w budynku przed piorunem należy przed podłączeniem do źródła zasilania podłączyć urządzenie ochronne przed przepięciami z iskiernikiem i dławikiem, które jest przymocowane do zewnętrznego muru budynku za pomocą niepalnego materiału. 

Nie należy podłączać urządzenia do istniejących przewodów sieci elektrycznej.

Każdy operator płotów elektrycznych zobowiązany jest wykonywać regularne kontrole napięcia i ogrodzenia w zależności od warunków pracy, przynajmniej raz dziennie !

• - Przegląd zasilania i ogrodzenia

• - Pomiar minimalnego napięcia 2500 V w każdym miejscu ogrodzenia

Przy pracy w stajni używaj wyłącznie przeznaczonych do tego celu narzędzi !

Pod żadnym pozorem nie podłączaj urządzeń bateryjnych i akumulatorowch do sieci elektrycznej ani do urządzeń, które są podłączone do napięcia sieciowego, z wyjątkiem urządzeń do tego przeznaczonych.

Przepięcia spowodowane przez burzę mogą uszkodzić izolację ogrodzeń elektrycznych. W takim przypadku sieciowe napięcie może dostać się do ogrodzenia elektrycznego, co może stanowić poważne zagrożenie dla ludzi i zwierząt. 

W związku tym, zaleca się podłączanie ogrodzeń elektrycznych wyłącznie do sieci, które są zabezpieczone wyłącznikiem przy z maksymalnej mocy prądu wyzwalającego 30mA. 

Konieczna jest również integracja ogrodzenia z iskiernikiem i dławikiem, co opisane zostało w załączonej instrukcji. Ogrodzenia elektryczne zasilane sieciowo podczas burzy należy odłączyć od sieci i płotu (jeśli to możliwe).

W przypadku, gdy do zasilania nie była wykorzystywana sieć z ochraniaczem prądowym a urządzenie było podczas burzy podłączone do płotu albo do sieci, należy przed dalszym użytkowaniem skontrolować je  i przetestować.

W tym przypadku musi być dostępne podłączenie do sieci z ochraniaczem prądowym.

W celu przetestowania podłącz zacisk uziemienia do przewodu ochronnego sieci zasilania a następnie podłącz wtyczkę do gniazdka zabezpieczonego prądowym ochraniaczem. Jeśli urządzenie działa prawidłowo i nie wykazuje żadnych odchyleń od normalnego dzialania, można je podłączyć do płotu. Jesli prądowy ochraniacz przy podłączeniu urządzenia wypada, nie powinno się go dalej używać i należy oddać je do serwisu. 

Jeśli przewód połączeniowy urządzenia zostanie uszkodzony, producent albo wykwalifikowana osoba musi je wymienić w celu uniknięcia zagrożenia. Serwis i naprawy wykonują tylko uprawnieni specjaliści ! 

 

Uziemienie

Właściwe uziemienie jest bardzo ważne, od niego zależy bowiem właściwe funkcjonowanie urządzenia. 

Uziemiającą tyczka z ochroną przeciw korozji po montażu całkowicie włóż do ziemi w miejscu z maksymalną i trwałą wilgotnością.

W suchej ziemi i ziemi o niższej przewodności elektrycznej użyj jedną albo kilka dodatkowych prętów uziemiających (długość ok. 1 m) i rozmieść je w ziemi w odległości ok. 3 m.

 

Uruchomienie

• • Przed uruchomieniem dokładnie przestudiuj załączoną instrukcję obsługi danego urządzenia.

• • Przed manipulowaniem przy urządzeniu zawsze upewnij się czy jest wyłączone lub odłączone od sieci elektrycznej.

Podłączając baterię w urządzeniach zasilanych bateryjnie, upewnij sie czy bieguny są podłączone prawidłowo: czarny=minus, czerwony=plus.

 

Konserwacja baterii i akumulatorów

Napięcie baterii i akumulatorów musi być regularnie kontrolowane najdokładniejszym przyrządem pomiarowym. 

Sucha bateria 9 V:

. Przed uruchomieniem należy usunąć taśmę blokującą. Dopiero wtedy bateria będzie gotowa do uruchomienia. UWAGA: rozładowana bateria alkaliczna 9 V przez określony czas po wyłączeniu urządzenia ma napięcie w zakresie 7,5 - 8,5 V.

Mimo to bateria jest rozładowana i powinna być zlikwidowana, gdyż w normalnej pracy napięcie spada do ok 4,5 V. Niektóre urządzenia 9 V można używać z napięciem 12 V. UWAGA: Do tego celu należy użyć odpowiedniego kabla dostarczanego przez producenta i respektować instrukcje do napięcia 12 V.

 

Akumulator 12 V

. Ołowiany akumulator 12 V jest przy niskim obciążeniu, które jest typowe dla zasilania ogrodzeń elektrycznych, zupełnie rozładowany już przy napięciu 11,9 V i powinien być natychmiast naładowany. Dla zapewnienia optymalnej żywotności zalecamy ładowanie przy osiągnięciu wartości 12,1 V. Akumulator ołowiany może się całkowicie uszkodzić nawet przy krótkotrwałym wyładowaniu poniżej wartości 11 V. Przy przegrzaniu, tj. kontynuowaniu ładowania przy osiągnięciu maksymalnej wartości napięcia 13,8 V, uszkodzi się nie tylko akumulator ale dojdzie też do wylania kwasu akumulatorowego, przy czym może dojść do zniszczenia zasilania ogrodzenia elektrycznego. 

Akumulator nie powinien być przez dluższy czas bez kontroli podłączony do urządzenia !

Akumulator 12 V może być ładowany wyłącznie w pomieszczeniu o dobrej wentylacji. W przypadku, gdy akumulator nie jest używany przez dłuższy czas (np. w zimie) musi być podłączony do ładowarki z funkcją utrzymania ładowania. W przeciwnym razie może dojść do trwałego uszkodzenia akumulatora.

Urządzenia przeznaczone do pracy z jednym akumulatorem 12 V wypełnionym cieczą nie powinny być używane z akumulatorem z wypełnieniem żelowym. W przeciwnym razie zachodzi niebezpieczeństwo wybuchu.

Gdy bateria lub akumulatory nie są używane, muszą być zutylizowane !

 

Gwarancja

Poza ustawowymi warunkami gwarancji oferujemy gwarancję, zgodnie z następującymi warunkami: 

Okres gwarancji zaczyna się liczyć od dnia zakupu. Roszczenia gwarancyjne uznawane są wyłącznie na podstawie przedłożenia rachunku, paragonu. Naprawa gwarancyjna jest bezpłatna, ewentualnie zastrzegamy sobie prawo dostarczenia urządzenia o równej wartości.

Gwarancja dotyczy używania urządzenia zgodnie z instrukcjami użytkowania. Gwarancja wygasa w przypadku manipulowania przy nim przez osoby nieuprawnione oraz przy wykorzystaniu części obcego pochodzenia.

Po dostarczeniu części zamiennych albo naprawy okres gwarancyjny ulega przedłużeniu.

Dlugość gwarancji i adres gwaranta można znaleźć w dołączonych instrukcjach użytkowania danego typu urządzenia.

Gwarancją nie są objęte akumulatory, każdy rodzaj baterii, uszkodzone nadmiernym napięciem (między innymi przez piorun) i uszkodzone w wyniku rozlania kwasu akumulatorowego.

 

Możliwe przyczyny awarii:

 

 

Przyczyna awarii
Usunięcie wad

1
Kontakt roślinności z ogrodzeniem !
Usuń roślinność (koszenie) !

2
Niejakościowe uziemienie, zbyt krótka tyczka, korozja, sucha ziemia !
Wciśnij całą długość pręta uziemiającego ! Użyj dłuższych tyczek uziemiających i połącz je ze sobą !

3
Przewód na ziemi (np. przerwanie, niedostateczne napięcie mechaniczne) !
Napraw płot, napnij przewód !

4
Przewód ma wady (cienki przewód, wysoka odporność)
Użyj przewodu dobrej jakości z niską odpornością i większym przekroju. Podczas korzystania z szerokich pasów zabezpiecz właściwe podłączenie !

5
Przewód podłączony węzłem!
Użyj specjalnych złączek do drutu / taśmy / kabla

6
Izolator przybija !
Wymień stare, zużyte izolatory !

7
Wyciek lub zwarcie przewodu zasilającego ogrodzenie !
Do zasilania nie używaj kabla do standardowego okablowania wewnętrznego ! Bezwarunkowo użyj kabla o wysokim napięciu !

8
Za długi płat ! Został użyty odpowiedni sprzęt ? 
Użyj sprzętu dostosowanego do danaj długości płotu dla danych zwierząt - w razie konieczności poradź się specjalisty !

9
Zasilanie ogrodzenia elektrycznego działa prawidłowo ?
Odłącz zasilanie ogrodzenia a natępnie włącz ! Jeśli dioda LED miga, urządzenie działa prawidłowo, jeśli nie miga - urządzenie jest uszkodzone. 

(Skontaktuj się ze sprzedawcą)!

Używając urządzeń o zasilaniu bateryjnym lub akumulatorowyh utrzymaj właściwe podłączenie biegunów !

 

 

 

ciara

  

Farmárik, s.r.o., Bolešov 448, 018 53 Bolešov

sales@farmarik.pl 

Tel. +48 604 662 314 (kontakt w języku polskim 8:30 - 9:30)

Tel: +421 948 122 561 (kontakt w języku słowackim 7:30 - 15:30)

 

ciara

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Strona korzysta z plików cookies. More info