Postępowanie reklamacyjne

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
I. Postanowienia ogólne
Sprzedawca odpowiada za wady towaru, które istniały w chwili wydania go Kupującemu. Przy użytych rzeczach Sprzedawca nie odpowiada za wady wynikające z ich użytkowania. Przy rzeczach sprzedawanych za obniżoną cenę Sprzedawca nie odpowiada za wady, o których Kupujący wiedział, i za które była obniżona cena.
Prawo własności kupionej rzeczy przechodzi na Kupującego w chwili zapłacenia za towar.
Sprzedawca jest zobowiązany do skontrolowania zgodności znajdujących się na rzeczy oznaczeń z oznaczeniami w karcie gwarancyjnej oraz stanu plomb i innych umieszczonych na produkcie zabezpieczeń (Art. 577 Kodeksu Cywilnego).
Gwarancja ma zastosowanie jedynie do produtków określonych na dowodzie zakupu i fakturze oraz dotyczy wszystkich wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym spowodowanych wadami materiału, konstrukcji i wadliwym wykonaniem. Gwarancja ma zastosowanie do wad ukrytych produktu, ale nie ma zastosowania do wad wynikających z manipulawania lub niewłaściwej ingerencji w przedmiot po jego przekazaniu Kupującemu albo jego przedstawicielowi. Uszkodzenie powierzchni przedmiotu poprzez porysowanie itp., nie stanowi wady ukrytej przedmiotu.
Z nabyciem prawa własności przechodzi na Kupującego ryzyko przypadkowego zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu.

II. Termin składania reklamacji
Termin gwarancji wynosi 24 miesiące. Gwarancja zaczyna obowiązywać od daty wydania towaru Kupującemu (Art. 577 §4 Kodeksu Cywilnego). Gwarancja obowiązuje również na towary pochodzące z wyprzedaży i ze zniżką. W przypadku, gdy towar posiada wady i sprzedawany jest ze zniżką, wady tej nie można później reklamować.
Jeśli na sprzedawanym produkcie, jego opakowaniu lub instrukcji użytkowania jest podana data ważności to okres gwarancyjny nie kończy się przed upływem tej daty. W przypadku, gdy na sprzedawany towar obowiązuje okres gwarancji dłuższy niż 24 miesiące, Sprzedawca zobowiązany jest do wydania Kupującemu karty gwarancyjnej z wyznaczonym okresem gwarancji. Karta gwarancyjna określa warunki i zakres gwarancji.

Prawa z tytułu odpowiedzialności za wady Kupujący musi stosować w ramach gwarancji, w przeciwnym razie prawa te zanikają.

III. Utrata gwarancji
Prawa wynikające z gwarancji zanikają, gdy towar był:
- uszkodzony w czasie transportu przez konsumenta,
- uszkodzony mechanicznie w wyniku nieprawidłowego użytkowania lub niewłaściwego przechowywania towaru po jego otrzymaniu,
- zabrudzony i niewłaściwie wyczyszczony,
- uszkodzony poprzez manipulowanie przy budowie produktu,
- uszkodzony w wyniku nadmiernego użytkowania lub niewłaściwego stosowania do celów niezgodnych z przeznaczeniem produktu,
- uszkodzony przez domowe zwierzęta itp...

IV. Miejsce składania reklamacji
Oczywiste wady należy reklamować w siedzibie firmy Farmárik, s.r.o. Bolešov 448, 01853 Bolešov (miejsce reklamacji), przedkładając dowód zakupu i opłacenia towaru ( Art. 12 § 4 Ustawy o prawach konsumenta).
Sprzedawca zobowiązany jest do ustosunkowania się do reklamacji do 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia Art. 561/5 KC cyt: "Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione".
W przypadku reklamacji towaru Sprzedawca wystawi protokół reklamacyjny w 2 kopiach, przy czym jedną kopię otrzyma Kupujący a drugą otrzyma Sprzedawca.
Kupujący dostarczy reklamowany towar do miejsca reklamacji w celu oceny zasadności reklamacji za wyjątkiem przypadku, gdy Sprzedawca zdecyduje się rozważyć roszczenie inaczej.
Reklamacja nie dotyczy naturalnego starzenia i normalnego zużywania produktu.

V. Nieusuwalne wady
W przypadku wad, których nie da się usunąć, a które uniemożliwią używanie produktu, Kupujący ma prawo do wymiany produktu lub zwrotu pieniędzy.
W przypadku wad, których nie da się usunąć, a które nie uniemożliwią używania produktu, Kupujący ma prawo na zniżkę. Wysokość zniżki uzależniona jest od charakteru wady, stopnia i sposobu używania produktu, czasu używania produktu i możliwości dalszego jego użytkowania.

Strona korzysta z plików cookies. More info