Menu

Postępowanie reklamacyjne

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


I. Postanowienia ogólne
Sprzedawca odpowiada za wady towaru, które istniały w chwili wydania go Kupującemu. W przypadku używanych produktów Sprzedawca nie odpowiada za wady wynikające z ich użytkowania. W przypadku produktów sprzedawanych za obniżoną cenę Sprzedawca nie odpowiada za wady, o których Kupujący wiedział, i za które była obniżona cena.
Prawo własności kupionego produktu przechodzi na Kupującego w chwili zapłacenia za towar.
Sprzedawca jest zobowiązany do skontrolowania zgodności znajdujących się na produkcie oznaczeń z oznaczeniami w karcie gwarancyjnej oraz stanu plomb i innych umieszczonych na produkcie zabezpieczeń (Art. 577 Kodeksu Cywilnego).
Gwarancja ma zastosowanie jedynie do produtków określonych na dowodzie zakupu i fakturze oraz dotyczy wszystkich wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym spowodowanych wadami materiału, konstrukcji i wadliwym wykonaniem. Gwarancja ma zastosowanie do wad ukrytych produktu, ale nie ma zastosowania do wad wynikających z manipulawania lub niewłaściwej ingerencji w przedmiot po jego przekazaniu Kupującemu albo jego przedstawicielowi. Uszkodzenie powierzchni przedmiotu poprzez porysowanie itp., nie stanowi wady ukrytej przedmiotu.
Z nabyciem prawa własności przechodzi na Kupującego ryzyko przypadkowego zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu.

II. Termin składania reklamacji
Towar objęty jest 24-miesięczną gwarancją. Gwarancja zaczyna obowiązywać od daty wydania towaru Kupującemu (Art. 577 §4 Kodeksu Cywilnego). Gwarancja obowiązuje również na towary pochodzące z wyprzedaży i ze zniżką. W przypadku, gdy towar posiada wady i sprzedawany jest ze zniżką, wada ta nie podlega reklamacji.
Jeśli na sprzedawanym produkcie, jego opakowaniu lub instrukcji użytkowania jest podana data ważności to okres gwarancyjny nie kończy się przed upływem tej daty. W przypadku, gdy na sprzedawany towar obowiązuje okres gwarancji dłuższy niż 24 miesiące, Sprzedawca zobowiązany jest do wydania Kupującemu karty gwarancyjnej z wyznaczonym okresem gwarancji. Karta gwarancyjna określa warunki i zakres gwarancji.

Prawa z tytułu odpowiedzialności za wady Kupujący musi stosować w ramach gwarancji, w przeciwnym razie prawa te zanikają.

III. Utrata gwarancji
Prawa wynikające z gwarancji zanikają, gdy towar był:
- uszkodzony w czasie transportu przez konsumenta,
- uszkodzony mechanicznie w wyniku nieprawidłowego użytkowania lub niewłaściwego przechowywania towaru po jego otrzymaniu,
- zabrudzony i niewłaściwie wyczyszczony,
- uszkodzony podczas manipulowania przy produkcie,
- uszkodzony w wyniku nadmiernego użytkowania lub niewłaściwego stosowania do celów niezgodnych z przeznaczeniem produktu,
- uszkodzony przez domowe zwierzęta itp...

IV. Miejsce składania reklamacji
Oczywiste wady należy reklamować w siedzibie firmy Farmárik, s.r.o. Bolešov 448, 01853 Bolešov (miejsce reklamacji), przedkładając dowód zakupu i opłacenia towaru ( Art. 12 § 4 Ustawy o prawach konsumenta).
Sprzedawca zobowiązany jest do ustosunkowania się do reklamacji do 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia Art. 561/5 KC cyt: "Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 30 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione".
W przypadku reklamacji towaru Sprzedawca wystawi protokół reklamacyjny w 2 kopiach, przy czym jedną kopię otrzyma Kupujący a drugą otrzyma Sprzedawca.
Kupujący dostarczy reklamowany towar do miejsca reklamacji w celu oceny zasadności reklamacji za wyjątkiem przypadku, gdy Sprzedawca zdecyduje się rozważyć roszczenie inaczej. Koszt wysyłki towaru do reklamacji ponosi Kupujący.
Reklamacja nie dotyczy naturalnego starzenia i normalnego zużywania produktu.

V. Nieusuwalne wady
W przypadku wad, których nie da się usunąć, a które uniemożliwią używanie produktu, Kupujący ma prawo do wymiany produktu lub zwrotu pieniędzy.
W przypadku wad, których nie da się usunąć, a które nie uniemożliwią używania produktu, Kupujący ma prawo na zniżkę. Wysokość zniżki uzależniona jest od charakteru wady, stopnia i sposobu używania produktu, czasu używania produktu i możliwości dalszego jego użytkowania.

Preferencje dotyczące prywatności

Używamy plików cookie, aby usprawnić Twoją wizytę na tej stronie, analizować jej działanie i zbierać dane na temat jej użytkowania. W tym celu możemy korzystać z narzędzi i usług stron trzecich, a zebrane dane mogą być przekazywane partnerom w UE, USA lub innych krajach. Klikając „Akceptuj wszystkie pliki cookie", wyrażasz zgodę na to przetwarzanie. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje lub możesz dostosować swoje preferencje.

Polityka prywatności

Pokaż szczegóły
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Produkt został dodany do koszyka
Kontunuuj zakupy Zamówienie