Menu

Farmarik.pl - regulamin

Warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe i procedura reklamacyjna

1. Niniejsze ogólne warunki handlowe i procedura reklamacyjna regulują instrukcje i informacje dla konsumenta przed wysłaniem zamówienia ze strony sklepu internetowego www.farmarik.pl zgodnie z § 10a ustawy nr. 102/2014 Dz.:

- firma i adres Sprzedawcy, numer telefonu Sprzedawcy oraz kontakty Konsumenta ze Sprzedawcą, miejsce złożenia reklamacji:
Sprzedawcą jest:
Nazwa handlowa: Farmárik, s. r. o.,
Siedziba: 018 53 Bolešov 448
REGON: 36 745 057
NIP: 2022335249
Numer VAT: SK2022335249
Spółka zarejestrowana w rejestrze handlowym Sądu Rejonowego w Trenczynie, Wydział: Sro, Wpis: 17573/R
Kontakt mailowy w sprawie zamówień, fakturowania, anulowania zamówień: sales@farmarik.pl 
Kontakt e-mail w sprawie reklamacji, skarg, sugestii, serwisu pogwarancyjnego: sales@farmarik.pl 
Tel.: 042 20 21 22 7 (telefon czynny od 7:30 do 15:30)
Tel.: +48 604 662 314 (telefon czynny od 08:00 do 09:00)

- główne cechy towaru lub charakter usługi - informacja ta jest podawana bezpośrednio na www.farmarik.pl dla konkretnego produktu po kliknięciu w nazwę produktu

- cena sprzedaży produktu, koszty transportu, dostawy, wysyłki oraz inne koszty i opłaty – informacje znajdują się na stronie www.farmarik.pl oraz w art. III Ogólnych Warunków Handlowych

- warunki płatności, warunki dostawy, termin w jakim sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć produkt – informacje znajdują się na stronie www.farmarik.pl oraz w art. III i art. IV Ogólnych Warunków Handlowych

- pouczenie o odpowiedzialności sprzedawcy za wady produktu lub usługi na zasadach ogólnych oraz informacje o sposobie składania i rozpatrywania reklamacji konsumenckich – informacje znajdują się w art. VII Ogólnych Warunków Handlowych

- miejsce składania reklamacji i sugestii konsumenckich: Działalność sprzedawcy podlega nadzorowi Słowackiej Inspekcji Handlowej, www.soi.sk  Miejscowym organem właściwym do rozpatrywania skarg i sugestii konsumenckich jest:
Nazwa: Inspektorat SOI z siedzibą w Trenczynie dla regionu Trenczyn
Siedziba: Hurbanova 59, 911 01 Trenczyn, informacje można znaleźć na www.farmarik.sk

- informację, że w przypadku odstąpienia od umowy konsument poniesie koszty zwrotu towaru do sprzedawcy zgodnie z § 10 ust. 3 – znajduje się w art. VI akapit 7 Ogólych Warunków Handlowych

- informację o tym, kiedy konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy - art. VI akapit 2 Ogólnych Warunków Handlowych

- informacje o możliwości i warunkach rozstrzygania sporów za pośrednictwem alternatywnego systemu rozstrzygania sporów; oraz udostępnienie linku do platformy alternatywnego rozstrzygania sporów, za pośrednictwem której konsument może złożyć wniosek o rozpoczęcie alternatywnego rozstrzygania sporów – zob. art. VII ust. 22

- informację o przysługującym konsumentowi prawie odstąpienia od umowy, warunkach, terminie i trybie wykonywania prawa odstąpienia od umowy; a formularz odstąpienia od umowy znajduje się w art. VI

1. Wysyłając zamówienie z obowiązkiem zapłaty, kupujący przesyła sprzedającemu wiążącą propozycję zawarcia umowy kupna na odległość i zobowiązuje się do przejęcia towaru i zapłaty za niego uzgodnionej ceny zakupu, kosztów transportu, dostawy i wysyłki zgodnie z niniejszymi ogólnymi warunkami handlowymi.

2. Sprzedający przyjmuje propozycję zawarcia umowy kupna poprzez wysłanie wiadomości e-mail potwierdzającej dane dotyczące treści umowy kupna, nie później niż 48 godzin po otrzymaniu zamówienia kupującego. Umowa kupna zostaje zawarta w dniu doręczenia przez sprzedającego wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia (potwierdzenie zamówienia).

3. Niniejszy regulamin reguluje prawa i obowiązki sprzedawcy oraz kupującego będącego konsumentem przy zawieraniu umowy na odległość.

4. Umowa zawarta na odległość oznacza umowę między Sprzedawcą a Kupującym uzgodnioną i zawartą wyłącznie za pośrednictwem jednego lub kilku środków porozumiewania się na odległość bez fizycznej obecności Sprzedawcy i Konsumenta w tym samym czasie tj. korzystając z zakupu za pośrednictwem strony internetowej, tj. sklep internetowy www.farmarik.pl lub e-mail na adres: sales@farmarik.pl.

5. Konsumentem jest osoba fizyczna, która przy zawieraniu i wykonywaniu umowy konsumenckiej nie działa w zakresie swojej działalności gospodarczej, zatrudnienia lub zawodu.

6. Niniejsze ogólne warunki nie mają zastosowania do umów, które zostały zawarte w inny sposób niż przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, na przykład na podstawie odrębnie wynegocjowanej umowy kupna.

7. Niniejsze ogólne warunki stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość między sprzedającym a kupującym.

Art. II.
Zawarcie umowy kupna

1. Kupujący zamawia towar na www.farmarik.pl wybierając konkretny produkt lub towarów (poprzez umieszczenie ich w koszyku) oraz wypełnienie wszystkich danych zamówienia, które są oznaczone jako obowiązkowe, tj. dane kontaktowe, sposób dostawy i płatności. Wysyłając dane za pomocą przycisku zamówienia z obowiązkiem zapłaty, kupujący w sposób wiążący zamawia towar umieszczony w koszyku i zobowiązuje się do zapłaty związanej z tym ceny zakupu i kosztów na warunkach i zgodnie z niniejszymi warunkami handlowymi i reklamacyjnymi . Zamówienie jest wiążącą propozycją zawarcia umowy kupna. Umowa kupna zostaje zawarta w dniu przyjęcia oferty przez sprzedającego. Informujemy o przyjęciu propozycji zawarcia umowy bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu 48 godzin od dnia otrzymania zamówienia, wysyłając e-mail.

2. W przypadku, gdy towar nie jest dostępny w chwili przyjęcia zamówienia lub nie może być dostarczony sprzedawcy z powodu przeszkód ze strony dostawcy lub z innych przyczyn zaistniałych po stronie sprzedawcy, sprzedawca poinformuje kupującego bezpośrednio przed potwierdzeniem zamówienia, lub niezwłocznie, jak te przyczyny powstały. W przypadku, gdy cena zakupu została zapłacona, a sprzedający i kupujący nie uzgodnią innego świadczenia zastępczego lub innego terminu dostawy, sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny zakupu oraz wszystkich otrzymanych od niego płatności wraz z ceną zakupu kupującemu bez zbędnej zwłoki.

Art. III.
Cena zakupu i warunki płatności

1. Cena sprzedaży to cena zakupu towaru, która jest podana na www.farmarik.pl dla poszczególnych towarów i zawiera podatek VAT w wysokości 23%. Podana cena zakupu nie obejmuje kosztów transportu, dostawy i wysyłki, które kupujący płaci dodatkowo do ceny zakupu..

2. Za dostawę zamówionych towarów na terenie Polski, sprzedawca dolicza do ceny zakupu następujące opłaty::

- 20 zł z VAT- paczka do 50 kg
- W przypadku paczek nad 50 kg, cena ustalana jest indywidualnie.
- Opłata za płatność przy odbiorze: 3,00 zł z VAT.
- W przypadku zamówień od 1000,00 PLN dostawa GRATIS.

Dostawę zamówionego towaru poza terytorium Polski należy uzgodnić oddzielnie. Sprzedający pobiera opłatę pocztową w wysokości zgodnej z cennikiem firmy kurierskiej SPS, Cena transportu zostanie ustalona przez sprzedającego na prośbę kupującego wysłaną na adres sales@farmarik.pl przed potwierdzenie zamówienia. Płatność za towar jest możliwa tylko z góry. 

3. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu wraz z kosztami transportu, dostawy i wysyłki, o ile są one naliczane zgodnie z poprzednim paragrafem, w następujący sposób:
a. płatność gotówką lub kartą kredytową przy odbiorze osobistym
b. płatność za pobraniem (płacisz bezpośrednio kurierowi przy odbiorze towaru), pobieramy opłatę 3.00 PLN za pobranie
c. płatność online
d. wpłata na konto sprzedającego na podstawie faktury proforma - towar zostanie dostarczony dopiero po zaksięgowaniu środków na naszym koncie
4. Sprzedawca zapewnia dostawę towaru w przypadku płatności za pobraniem lub doręczenia pocztą za pośrednictwem przewoźnika – firmy kurierskiej Slovak Parcel Services s.r.o. - UPS z siedzibą Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji.

Art. IV.
Warunki dostawy

1. Warunkiem dostawy towaru do kupującego jest to, aby towar został opłacony przed jego dostawą lub zostanie opłacony najpóźniej w momencie dostawy za pobraniem, gotówką lub kartą płatniczą.

2. Termin dostawy towaru wskazany jest dla poszczególnych towarów na stronie www.farmarik.pl. Jeżeli terminy dostawy kilku zamówionych towarów są różne, sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar w terminie najdłuższym ze wszystkich podanych terminów. Strony umowy mogą również uzgodnić wysyłkę po częściach. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar nie później niż 3 tygodnie od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli sprzedawca spóźnia się z dostawą towaru, kupujący ma prawo wyznaczyć dodatkowy termin, a jeżeli sprzedawca nie dostarczy towaru nawet w takim terminie, kupujący może odstąpić od umowy. Jeżeli w świetle wszystkich okoliczności jest oczywiste lub przed zawarciem umowy kupujący wyraźnie poinformował sprzedawcę, że dostawa towaru w określonym terminie lub w określonym dniu jest dla kupującego szczególnie ważna, a sprzedający nie dostarczył towaru w tym terminie lub jeżeli od dnia zawarcia umowy minął termin 30 dni, a sprzedający wyraźnie oświadcza, że nie dostarczy towaru kupującemu, kupujący ma prawo do odstąpić od umowy nawet bez wyznaczenia dodatkowego rozsądnego terminu na dostawę towaru. W takim przypadku sprzedający bez zbędnej zwłoki zwróci kupującemu wszystkie płatności otrzymane od niego w związku z zamówieniem towaru.

3. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru w wyznaczonym terminie dostawy. Kupujący zostanie poinformowany o terminie dostawy towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej lub w przypadku odbioru osobistego drogą mailową. Jeżeli kupujący nie odbierze towaru w uzgodnionym terminie dostawy, sprzedający ma prawo żądać opłaty za przechowanie towaru w wysokości 1 euro za każdy dzień zwłoki kupującego w odbiorze towaru, a Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy, dochodzić odszkodowania za poniesione przez Sprzedającego od Kupującego koszty poniesione na dostawę towaru. Nie dotyczy to sytuacji, gdy przyczyną odmowy przyjęcia przesyłki jest odstąpienie przez kupującego od umowy lub uszkodzenie przesyłki lub towaru podczas dostawy.

4. Miejscem dostawy towaru jest adres wskazany w zamówieniu jako adres rozliczeniowy, chyba że kupujący określi specjalny adres dostawy, w którym to przypadku miejscem dostawy jest ten adres dostawy. W przypadku odbioru osobistego miejscem dostawy jest: Bolešov 448. Wraz z towarem klient otrzymuje fakturę (dokument podatkowy), instrukcje i inne dokumenty niezbędne do korzystania z zamówionego towaru lub towaarów.

Art. V.
Przeniesienie własności

1. Prawo własności przechodzi ze sprzedającego na kupującego z chwilą przejęcia rzeczy od sprzedającego lub przewoźnika. W tym momencie na kupującego przechodzi również ryzyko przypadkowego uszkodzenia towaru.

Art. VI.
Odstąpienie konsumenta od umowy kupna

1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy również przed dostawą towaru.

2. Konsument nie może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest:
- sprzedaż towarów wykonanych zgodnie ze specjalnymi wymaganiami konsumenta, towarów wykonanych na miarę lub towarów przeznaczonych specjalnie dla jednego konsumenta,

- sprzedaż towarów ulegających szybkiemu zepsuciu lub pogorszeniu jakości,

- sprzedaż towarów w opakowaniach ochronnych, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, a których opakowanie ochronne zostało naruszone po dostarczeniu,

- sprzedaż towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, mogą zostać nierozłącznie zmieszane z innymi towarami,

3. Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy ze Sprzedawcą w formie pisemnej lub w formie wpisu na innym trwałym nośniku, poprzez przesłanie go na dane kontaktowe Sprzedawcy, trwałym nośnikiem w rozumieniu tego prawa jest środek, który umożliwia konsumenta lub sprzedawcę do zachowania skierowanych do niego informacji w sposób umożliwiający ich wykorzystanie w przyszłości przez czas odpowiadający celowi tych informacji oraz umożliwiający odtworzenie w niezmienionej postaci przechowywanych informacji, w szczególności papierowej, e-mailowej, Klucz USB, CD, DVD, karta pamięci, dysk twardy komputera. Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, którego treść znajduje się tutaj.

4. Termin do odstąpienia od umowy uważa się za zachowany, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało wysłane do Sprzedawcy nie później niż do ostatniego dnia 14-dniowego terminu.

5. Odstępując, umowa zostaje anulowana od początku, każda ze stron umowy jest zobowiązana do zwrotu wszystkiego, co otrzymała od drugiej strony umowy na podstawie umowy zawartej na odległość, tj. Sprzedający zobowiązany jest zwrócić płatności otrzymane od kupującego, Kupujący jest zobowiązany zwrócić kompletne towary, w tym akcesoria i dokumenty niezbędne do korzystania z tych towarów.

6. Konsument ma obowiązek odesłać towar Sprzedawcy lub przekazać go Sprzedawcy osobiście w siedzibie Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli towar został przekazany przewoźnikowi nie później niż w ostatnim dniu 14-dniowego terminu.

7. Konsument odstępując od umowy ponosi koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, które nastąpiło w wyniku takiego obchodzenia się z towarem, które wykracza poza zakres konieczny do stwierdzenia właściwości i funkcjonalności towaru.

9. Sprzedawca ma obowiązek bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie płatności otrzymane od niego na podstawie umowy lub w związku z nią , w tym koszty transportu, dostawy i wysyłki (dalej zapłata za towar).

10. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu zapłaty za towar w taki sam sposób, w jaki Konsument dokonał jego zapłaty. Konsument może wybrać inny sposób zwrotu towaru wskazując go w formularzu odstąpienia od umowy.

11. Płatność za zakupiony towar zostanie wypłacona kupującemu dopiero po dostarczeniu zwracanego towaru na nasz adres lub po okazaniu dokumentu potwierdzającego zwrot towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Art. VII
Pouczenie o prawie dochodzenia odpowiedzialności za wady i postępowania reklamacyjnego

1. Sprzedający odpowiada za wady rzeczy sprzedanej w chwili jej przejęcia przez kupującego. Jeśli nie są to rzeczy łatwo psujące się lub używane, sprzedawca odpowiada za wady, które wystąpią po otrzymaniu rzeczy w okresie gwarancyjnym. W przypadku rzeczy używanych nie odpowiada za wady powstałe na skutek ich używania lub zużycia. W przypadku rzeczy sprzedanych po niższej cenie nie odpowiada za wadę, dla której wynegocjowano niższą cenę.

2. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Jeżeli na sprzedanej rzeczy, jej opakowaniu lub dołączonej do niej instrukcji oznaczony jest okres użytkowania, okres gwarancji nie kończy się przed upływem tego okresu. Pojedynczy produkt może mieć krótszą żywotność niż okres gwarancji podany w opisie jego właściwości na stronie www.farmarik.pl ze względu na swoje właściwości i sposób użytkowania.

3. Okresy gwarancyjne rozpoczynają się od momentu przejęcia towaru przez kupującego. Jeżeli towar ma zostać wprowadzony do eksploatacji przez przedsiębiorcę innego niż sprzedawca, okres gwarancji zaczyna biec dopiero od dnia wprowadzenia towaru do eksploatacji, o ile kupujący zlecił wprowadzenie do eksploatacji nie później niż trzy tygodnie po przejęcia rzeczy i podjął współpracę niezbędną do wykonania usługi w sposób należyty i terminowy.

4. Jeżeli jest to wada możliwa do usunięcia, kupującemu przysługuje prawo do jej bezpłatnego, terminowego i prawidłowego usunięcia. Sprzedawca jest zobowiązany do usunięcia wady bez zbędnej zwłoki.

5. Zamiast usunięcia wady kupujący może żądać wymiany rzeczy lub, jeżeli wada dotyczy tylko części rzeczy, wymiany części, o ile nie wiąże się to dla sprzedającego z niewspółmiernymi kosztami w stosunku do cena towaru lub powagi wady.

6. Zamiast usunięcia wady, sprzedawca zawsze może wymienić wadliwy towar na wolny od wad, o ile nie spowoduje to poważnych utrudnień dla kupującego.

7. Jeżeli jest to wada, której nie można usunąć, a która uniemożliwia prawidłowe używanie rzeczy jako rzeczy wolnej od wad, kupującemu przysługuje prawo do wymiany rzeczy lub odstąpienia od umowy. Te same prawa przysługują kupującemu, jeśli wady można usunąć, ale jeśli kupujący nie może prawidłowo używać przedmiotu z powodu ponownego pojawienia się wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad.

8. W przypadku innych nienaprawialnych wad kupujący ma prawo do rozsądnego rabatu od ceny towaru.

9. Prawa z tytułu odpowiedzialności za wady produktu objęte okresem gwarancji wygasają, jeżeli nie zostały wykonane w okresie gwarancji.

10. Prawa z tytułu odpowiedzialności za wady rzeczy łatwo psujących się należy wykonać najpóźniej następnego dnia po zakupie; w przeciwnym razie prawa wygasną.

11. Do okresu gwarancyjnego nie wlicza się czasu od wykonania prawa z tytułu odpowiedzialności za wady do czasu, w którym kupujący był zobowiązany do odbioru rzeczy po zakończonej naprawie. Sprzedający ma obowiązek potwierdzić kupującemu, kiedy skorzystał z prawa, a także o naprawie i czasie jej trwania.

12. W przypadku wymiany towaru bieg gwarancji rozpoczyna się ponownie po odebraniu nowego towaru. To samo dotyczy wymiany części objętej gwarancją.

13. Konsument ma obowiązek bez zbędnej zwłoki zgłaszać wady po stwierdzeniu wady, nie później jednak niż przed upływem terminu gwarancji. Odbierając towar od przewoźnika, kupujący potwierdza odbiór towaru i brak uszkodzeń opakowania, ponieważ towar może zostać uszkodzony podczas transportu. Zalecamy kupującym rozpakowanie towaru i sprawdzenie go w obecności przewoźnika, w przypadku odbioru osobistego w obecności sprzedawcy. Swoim podpisem potwierdzasz kurierowi, że przesyłka nie została uszkodzona.

14. Konsument może złożyć reklamację w siedzibie Sprzedawcy lub w dowolnym punkcie Sprzedawcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Składając reklamację Konsument dochodzi odpowiedzialności za wady produktu. Konsument reklamuje określone wady towaru lub opisuje, w jaki sposób wady się objawiają. W treści reklamacji lub załączonych do niej dokumentów musi być jasne, jakiego towaru dotyczy, a także fakt reklamacji wady w okresie gwarancyjnym. Reklamacje można składać wyłącznie na towar zakupiony przez konsumenta od sprzedawcy. W tym celu kupujący przedkłada sprzedającemu dowód zakupu lub kartę gwarancyjną lub w inny wyraźny sposób udowodni dochowanie terminu do dochodzenia odpowiedzialności za wady (np. dokument odbioru).

15. Odpowiedzialność za wady nie dotyczy wad, które powstały:

- uszkodzenia mechaniczne towaru spowodowane przez kupującego, inną osobę lub przez przypadek po przejściu niebezpieczeństwa uszkodzenia towaru na kupującego

- przez niewłaściwe obchodzenie się z towarem, w sposób inny niż ten, który został podany w instrukcji użytkowania lub wynikający z jego zwykłego użytkowania

- używając towarów w warunkach nie odpowiadających ich wilgotności

- chemiczne i mechaniczne oddziaływanie środowiska naturalnego towaru zgodnie z instrukcją

- zaniedbując pielęgnację i konserwację towarów

- uszkodzenie towaru na skutek nadmiernego obciążenia tj. na przykład używanie go nie do użytku domowego, ale do działalności gospodarczej

- używanie towaru niezgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji towaru, normami technicznymi lub przepisami bezpieczeństwa lub innymi naruszeniami warunków gwarancji

- normalne zużycie towaru wynikające z użytkowania i właściwości towaru

- po upływie okresu gwarancji lub żywotności produktu

16. W przypadku złożenia przez konsumenta reklamacji, Sprzedawca lub upoważniony przez niego pracownik poinformuje konsumenta o przysługujących mu prawach zgodnie z § 622 i 623 Kodeksu Cywilnego, na podstawie decyzji konsumenta, którego z tych praw konsument przysługują mu, ma obowiązek niezwłocznie ustalić sposób rozpatrzenia reklamacji, w przypadkach skomplikowanych nie później niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia reklamacji, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy wymagana jest kompleksowa ocena techniczna stanu produktu lub usługi, nie później niż 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Po ustaleniu sposobu załatwienia reklamacji, reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, w uzasadnionych przypadkach reklamacja może być rozpatrzona później; jednakże rozpatrzenie reklamacji nie może trwać dłużej niż 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Po upływie terminu rozpatrzenia reklamacji konsument ma prawo do odstąpienia od umowy lub ma prawo do wymiany towaru na nowy.

17. Termin rozpatrzenia reklamacji biegnie od momentu prawidłowego stwierdzenia wad i w przypadku reklamacji towaru konieczne jest przedłożenie towaru sprzedającemu w celu rozpatrzenia reklamacji. stan towaru i wskazaną wadę. Towar może być dostarczony osobiście na adres: Bolešov 448, 01853 lub dostarczony pocztą na adres Bolešov 448, 01853. Termin rozpatrzenia reklamacji, jeżeli konieczne jest zbadanie towaru, rozpoczyna się dopiero w momencie dostarczenia towaru do sprzedawcy.

18. Rozpatrzenie reklamacji jest zakończeniem procedury reklamacyjnej:

- poprzez przekazanie naprawionego towaru,

- poprzez wymianę towarów,

- poprzez zwrot ceny zakupu towaru,

- płacąc rozsądny rabat od ceny towaru,

- jego uzasadnione odrzucenie

19. Jeżeli konsument złożył reklamację produktu w ciągu pierwszych 12 miesięcy od zakupu, sprzedawca może rozpatrzyć reklamację odrzucając ją wyłącznie na podstawie profesjonalnej oceny; niezależnie od wyniku ekspertyzy konsument nie może być zobowiązany do zapłaty kosztów ekspertyzy lub innych kosztów związanych z ekspertyzą. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi kopię ekspertyzy uzasadniającej odrzucenie reklamacji nie później niż 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

20. Jeżeli konsument złożył reklamację produktu po upływie 12 miesięcy od zakupu, a sprzedawca ją odrzucił, osoba rozpatrująca reklamację zobowiązana jest wskazać w dokumencie rozpatrzenia reklamacji, do kogo konsument może przesłać produkt do oceny. W przypadku skierowania produktu do ekspertyzy do wyznaczonej osoby, koszty ekspertyzy, jak również wszelkie inne koszty z nią związane, ponosi sprzedawca, niezależnie od wyniku ekspertyzy. Jeżeli konsument udowodni odpowiedzialność sprzedawcy za wadę poprzez profesjonalną ocenę, może ponownie złożyć reklamację; okres gwarancji nie wygasa w trakcie wykonywania ekspertyzy. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi w terminie 14 dni od daty ponownego zgłoszenia reklamacji wszystkich kosztów poniesionych na ekspertyzę, a także wszelkich związanych z tym kosztów poniesionych celowo. Ponowne roszczenie nie może zostać odrzucone.

21. Sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia Konsumentowi potwierdzenia przy składaniu reklamacji. W przypadku zgłoszenia reklamacji za pomocą środków porozumiewania się na odległość Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie dostarczyć Konsumentowi potwierdzenie złożenia reklamacji; jeżeli nie jest możliwe natychmiastowe dostarczenie potwierdzenia, należy je dostarczyć bez zbędnej zwłoki, najpóźniej wraz z dokumentem rozpatrzenia reklamacji; potwierdzenie zgłoszenia reklamacji nie jest wymagane, jeżeli konsument ma możliwość wykazania dochodzenia roszczenia w inny sposób.

22. Kupujący ma prawo skontaktować się ze sprzedawcą z żądaniem zadośćuczynienia, jeżeli nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki sprzedawca załatwił jego reklamację lub jeżeli uważa, że sprzedawca naruszył jego prawa. Kupujący ma prawo do złożenia propozycji wszczęcia alternatywnego rozstrzygania sporów podmiotowi zajmującemu się alternatywnym sposobem rozstrzygania sporów, jeżeli sprzedawca odpowiedział negatywnie na wniosek o sprostowanie lub nie odpowiedział na nie w terminie 30 dni od daty jego wysłania. Podmiotem właściwym do alternatywnego rozwiązywania sporów konsumenckich z operatorem sklepu internetowego jest Słowacka Inspekcja Handlowa (www.soi.sk) lub inny odpowiedni upoważniony podmiot prawny zarejestrowany na liście podmiotów alternatywnego rozwiązywania sporów prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki Republiki Słowackiej (http://www.economy.sk).gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov) Propozycja w celu rozpoczęcia alternatywnego rozstrzygania sporów można również złożyć za pośrednictwem platformy alternatywnego rozstrzygania sporów http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Art. VIII.
Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany i uzupełnienia niniejszych ogólnych warunków handlowych i warunków reklamacji. Stosunek prawny ustanowiony umową kupna podlega ogólnym warunkom handlowym i reklamacyjnym, które obowiązywały w chwili zawarcia umowy kupna. Warunki reklamacji są również integralną częścią niniejszych ogólnych warunków handlowych.

2. Wysyłając zamówienie kupujący potwierdza, że zapoznał się z ogólnymi warunkami handlowymi oraz warunkami reklamacji.

3. Ogólne warunki handlowe i warunki reklamacji dostępne są w siedzibie firmy oraz są publikowane na stronie sklepu internetowego.

4. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach handlowych i reklamacyjnych stosunek umowny regulują odpowiednie przepisy, przede wszystkim ustawa nr. 40/1964 Dz.U. Kodeks cywilny z późniejszymi zmianami, ustawa nr. 250/2007 Dz. o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami, ustawą nr. 102/2014 Dz. o ochronie konsumentów przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem sprzedawcy oraz o zmianie niektórych przepisów prawa ze zm.

5. Niniejsze ogólne warunki, w tym ich integralne części, wchodzą w życie z dniem 8.11.2022 r.

Preferencje dotyczące prywatności

Używamy plików cookie, aby usprawnić Twoją wizytę na tej stronie, analizować jej działanie i zbierać dane na temat jej użytkowania. W tym celu możemy korzystać z narzędzi i usług stron trzecich, a zebrane dane mogą być przekazywane partnerom w UE, USA lub innych krajach. Klikając „Akceptuj wszystkie pliki cookie", wyrażasz zgodę na to przetwarzanie. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje lub możesz dostosować swoje preferencje.

Polityka prywatności

Pokaż szczegóły
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Produkt został dodany do koszyka
Kontunuuj zakupy Zamówienie